Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych jest co najmniej dwuinstancyjne. Oznacza to, że istnieje możliwość złożenia odwołania od postanowienia Panelu Dyscyplinarnego I instancji: do Panelu Dyscyplinarnego II instancji (w przypadku zawodników klasy krajowej) albo do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (w przypadku zawodników klasy międzynarodowej). Ponadto od postanowienia Panelu Dyscyplinarnego II instancji ws. zawodnika klasy krajowej odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie przysługuje Światowej Agencji Antydopingowej, właściwej federacji międzynarodowej (np. FIFA ws. zawodnika piłki nożnej), Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu albo Międzynarodowemu Komitetowi Paraolimpijskiemu. Panel Dyscyplinarny II instancji rozstrzyga również w sprawie odwołania od decyzji Komitetu ds. Wyłączeń Terapeutycznych (tzw. Komitetu TUE).

Polska Agencja Antydopingowa pełni funkcję oskarżyciela, natomiast Panel Dyscyplinarny funkcję sądu. Osoba podejrzana o naruszenie przepisów antydopingowych ma prawo do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności prawo do obrony poprzez składanie wyjaśnień i przedstawianie dowodów. Osoba taka może być ponadto reprezentowana przez adwokata albo radcę prawnego.

Żaden zawodnik ani inna osoba, na którą nałożono karę dyskwalifikacji lub tymczasowego zawieszenia nie może podczas tej kary uczestniczyć w jakimkolwiek charakterze w zawodach sportowych ani prowadzić działań (innych niż w ramach zatwierdzonych programów edukacji antydopingowej lub programów resocjalizacyjnych), które zatwierdza lub organizuje jakikolwiek sygnatariusz, organizacja członkowska sygnatariusza, albo też klub lub inna organizacja zrzeszona w organizacji członkowskiej sygnatariusza ani w zawodach, które zatwierdza lub organizuje jakakolwiek liga zawodowa, organizator wydarzeń sportowych szczebla międzynarodowego lub krajowego, ani też w jakichkolwiek związanych ze sportem działaniach na szczeblu wyczynowym lub krajowym, które są finansowane przez agencję rządową.