Zadania Panelu Dyscyplinarnego

Panel Dyscyplinarny to niezależny organ powołany do rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych, który orzeka zgodnie z zasadami określonymi w Światowym Kodeksie Antydopingowym, Standardach Międzynarodowych, Przepisach Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie UNESCO oraz ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Zadaniem Panelu Dyscyplinarnego jest prowadzenie rozpraw i wydawanie postanowień w sposób zgodny z przepisami prawa, bez ingerencji innych organów czy osób trzecich. Panel Dyscyplinarny zapewnia, że po jego stronie nie występuje konflikt interesów oraz że jego skład, okres kadencji, doświadczenie zawodowe, niezależność operacyjna i odpowiednie finansowanie są zgodne z wymogami Międzynarodowego Standardu Zarządzania Wynikami.

W skład Panelu Dyscyplinarnego wchodzi nie więcej niż dwudziestu członków, powołanych na 3-letnią kadencję przez ministra właściwego ds. sportu. Mogą oni orzekać w zespołach orzekających pierwszej instancji lub w zespołach odwoławczych drugiej instancji. Członkowie Panelu każdej instancji wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Panel Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym (przewodniczący i dwóch członków). Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

Członków Panelu Dyscyplinarnego do rozpatrzenia każdej sprawy powołuje przewodniczący właściwej instancji. Członkiem Panelu Dyscyplinarnego może zostać osoba wykonująca zawód w dziedzinie medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa oraz gwarantująca odpowiednią realizację zadań Panelu. Co najmniej połowa członków Panelu musi mieć wyższe wykształcenie prawnicze.

Funkcjonowanie Panelu Dyscyplinarnego określa jego regulamin. Obsługę administracyjną i organizacyjną Panelu Dyscyplinarnego zapewnia Sekretarz Panelu. Działalność Panelu Dyscyplinarnego jest finansowana ze środków Polskiej Agencji Antydopingowej na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie.